BERITA

 • SMAN 8 JUARA UMUM LOMBA

  SMAN 8 JUARA UMUM LOMBA "Pasanggiri basa, sastra, aksara dan kesenian daerah tingkat kota Bandung tahun 2018"

  SMAN 8 Bandung jadi juara umum dina Pasanggiri Basa jeung Seni sa-Kota Bandung. Éta kagiatan nu diayakeun ku Musawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Basa Sunda tingkat SMA Kota Bandung téh diayakeun dina poé Ahad, 2 Séptémber 2018, di SMAN 5 Kota Bandung, Jl. Belitung.

  Demi pangajén nu dicangking ku patandang ti kontingén SMAN 8 Bandung dina éta pasanggiri téh nyaéta Juara I Maca Warta ku R. Farhan Syahir, Juara I Sisindiran ku Caroline Setiawati jeung Rizki Firmansyah, Juara I Aksara Sunda ku Raichan Aqwal Fauzi, Juara II Maca Warta ku Diah Puspita M, Juara III Pupuh Pameget ku Muhamad Rafi Athalah, Juara Harapan II Pupuh ku R. Sylva Adliani, Juara Harapan II Sajak Putri ku Nina Maulidya, Juara Harapan II Sajak Putra ku Muahamad Naufal, jeung Juara Harapan III Dongéng ku Thoriq Hikamtul Akmal. 

  Pupuhu MGMP SMAN 8 Bandung, Antun Hikmawati Erwinsyah, S.Pd, nétélakeun yén éta kagiatan pasanggiri téh mangrupa implementasi tina pangajaran anu ditepikeun di kelas, “Tina éta pasanggiri baris katingal sareng kaévaluasi dugi ka mana kamapuh para siswa dina nyangkem materi pangajaran salami di lebet kelas.”

  Sawatara guru séjénna, Ranu Sudarmansyah, S.Pd, Dwi Sulistia S.Pd, jeung Eka Eliastri S.Sn., milu ngadeudeul kana préstasi nu dicangking ku para siswa ti SMAN 8 Bandung dina éta pasanggiri. Éta para guru téh ti sabulan saméméhna anteng ngalatih éta para siswa nu baris diilukeun dina éta pasanggiri, “Alhamdulillah, hasil tina latihan anu suhud sareng rutin, para siswa ti SMAN 8 Bandung tiasa nyangking prestasi anu dipikareueus. Teu hilap sim kuring saparakanca ngahaturkeun séwu nuhun ka pihak sakola anu teu weléh rumojong kana ieu kagiatan,” ceuk Ranu Sudarmansyah.      

  Tina éta hasil pasanggiri, Antun nyebutkeun, para pinunjul kahijina baris makalangan deui dina pasanggiri anu sarupa di tingkat propinsi anu baris dilaksanakeun dina 18-20 Séptémber 2018 di Lémbang Kabupatén Bandung Barat. Dina éta pasanggiri tingkat propinsi téh, para juara ti SMAN 8 anu ngawakilan Kota Bandung baris makalangan jeung patandang séjénna wawakil ti kota jeung kabupatén sa-Jawa Barat.

  “Neda pidu’a ti sadayana, mugia siswa ti SMA 8 Bandung hususna, sareng jembarna patandang ti Kota Bandung tiasa nyangking préstasi anu langkung dipikareueus,” ceuk Antun deui. (***)

  (oleh Antun Hikmawati Erwinsyah, S.Pd)

   

BERITA LAINNYA

Indeks